Главная » Статьи » Олимпиады и конкурсы. » 8 класс.

Тести.

1.Який числовий множник відповідає приставці СІ гекто?

1.10.      2.100.   3.1000.   4.0,1.   5.0,01.

2.До якого структурного рівня фізичного світу належить людина?

    1.Макросвіу.   2.Мікросвіт.   3.Мегасвіт.

3.Знати, пояснити, використати, передбачити, це –

    1) план виконання лабораторної роботи.   2) інструкція з ТБ.    

     3) завдання фізики, як науки.    4) порядок виконання досліду.

4.Яке з наведених явищ підтверджує рух і взаємодію мікрочастинок речовини?

    1.Абсорбція.   2.Анігіляція.    3.Дифузія.   4.Сублімація.

5.Яка з названих властивостей не властива зображенню плоского дзеркала?

1.Уявне. 2.Пряме.3.Розміщене з того боку, що й предмет. 4.Збереження розмірів предмета.

6.Яке з названих понять не відноситься до звуку?

   1.Гучність.   2. Тон.   3.Аберація.   4.Шум.

7.Який з наведених прикладів не є проявом інерції?

  1.Струшування мокрого одягу.  2.Рух рідини в цистерні автомобіля, який гальмує. 

  3.Отримання виграшу в силі при допомозі рухомого блоку.

   4.Ковзання шайби по льоду після удару.

8.Яка природа ваги тіла?

  1.Гравітаційна.  2.Дія міжмолекулярних сил.   3.Кількість маси.   4.Кількість речовини.

9.Про що йде мова, коли називають: зсув, розтяг, згин, кручення, стиск?

   1.Дисперсія.  2.Дифузія.  3.Дифракція.  4.Деформація.

10.Частота звукових коливань визначає:

   1) висоту тону.   2) гучність звуку.   3) швидкість поширення звуку.  4) амплітуду звуку.

11.Одиницею вимірювання швидкості руху в СІ є:

   1.Кілометр за годину.    2.Кілометр на годину.  3.Метр на секунду.  4.Метр за секунду.

12.За формою траєкторії механічний рух буває:

   1) прямолінійним рівномірним.  2)  прямолінійним нерівномірним.  3) прямолінійним і криволінійним.    4) рівномірним і криволінійним.

13.Звукова хвиля не може поширюватися у:

   1) газах.   2) рідинах.   3) твердих тілах.   4) вакуумі.

14.Потяг, який прямує від однієї станції до іншої, перебуває у стані спокою відносно 

1)      рейок колії, по яких він їде.   2) центра Землі.  3) пасажира, який сидить у кріслі вагона.  4) точок на ободі коліс вагона.

15.Частота обертання тіла – це фізична величина , що чисельно дорівнює

1)      повній кількості обертів.   2) часу одного повного оберту.   3) кількості повних обертів за одиницю часу.   4)повному часу руху.

16.Якщо дія на тіло інших тіл скомпенсована, то тіло

1)      змінює свою швидкість за числом.  2) змінює свою швидкість за напрямом. 

3)змінює свою швидкість за числом  і напрямом.  4) не змінює свою швидкість

17.Причиною зміни швидкості тіла є

   1)маса тіла.  2) дія сили.   3) інерція.   4) інертність.

18.Під час фотографування на об’єктив фотоапарата сіла муха. Як це вплине на знімок?

    1.Ніяк  не вплине.  2.Зявиться зображення мухи. 

     3.Фотознімок буде менш  яскравим.  4. Фотознімок буде більш  яскравим

19.Кут падіння променя на дзеркало дорівнює 700. Чому дорівнює кут між відбитим променем і дзеркальною поверхнею?

    1.200.   2.700.   3.400.   4.1400.

20.Прикладом фізичного тіла може бути:

   1) срібло;   2) густина;    3) метеорит;   4) асфальт.

21.Під час охолодження тіла зменшується:

   1)маса його м молекул;   2)розмір його молекул;  

   3)кількість його молекул;    4)швидкість руху його молекул.

22.Газ у закритій посудині стиснули, зменшивши його об’єм у тричі. У результаті цього:

   1)маса газу зменшилась у тричі;   2)маса гагу збільшилась в тричі;

  3)густина газу збільшилась в тричі; 4)відстань між молекулами збільшилась в тричі.

23.Унаслідок дифузії:

   1)рідина збирається в краплі;   2)зменшується довжина рейки при охолодженні;  

   3)кисень із повітря потрапляє на дно глибокої водойми;  4)тане сніг.

24.Яке з наведених понять належить до фізичних явищ?

   1.Швидкість.    2.Ареометр   3.Нагрівання.  4.Відхилення.

25.Яка із названих одиниць вимірювання не є основною одиницею СІ?

   1.Секунда.   2.Моль.   3.Кельвін.  4. Ньютон

26.Який з названих приладів не вимірює час?

   1.Альтиметр.   2.Метроном.   3.Секундомір.   4.Годинник

27.Який з приладів не вимірює масу тіла?

    1.Важільні терези.  2.Крутильні терези.   3.Кантор.    4.Калориметр.

28.Що ми одержимо якщо, люмен поділимо на люкс? 

    1.Кг.   2.М2.   3.Н.   4.Па.

29.Із явищ наведених нижче, вказати те, яке не є фізичним.

     1.Спалах блискавки.    2.Танення льоду.   3.Швидкість.   4.Виверження вулкана.

30.Які із наведених назв не є фізичними величинами?

         1. Температура.             2. Кілограм.         3. Швидкість.      4.Густина.            

31.Назвати величину, яка характеризується числовим значенням, напрямом, точкою 

    прикладання.          1.  Маса.       2.  Обєм.         3.  Сила.  4. Шлях.  

32.Яке з поданих тверджень є правильним?        

1.Рух – це фізична величина.

2.Мідь – це фізичне    тіло.   

3.Термометр – це фізичне явище.  

4.Мензурка – це фізичний прилад.

33.Із наведених речовин вказати ту, у якої густина найбільша. 

       1. Латунь.      2. Срібло.         3. Золото.         4. Осмій.

34.Унаслідок явища дифузії:                    

1. Тане сніг.   2. Випаровується рідина.     

3.Поширюються запахи.    4.Біжить вода в річках

35.Який вид механічної енергії має літак, що летить ?

    1. Кінетичну.      2. Потенціальну.     3. Кінетичну і потенціальну.

36.Який з рухів, названих нижче, є рівномірним:

  1. Рух кульки, випущеної з рук.     2. Рух автомобіля при гальмуванні.

  3.  Рух маятника в годиннику.  4.Піднімання бульбашки газу із дна водойми

37.В  якому  стані  внутрішня  енергія  речовини   найбільша?

1.  У  рідкому.        2.  У  твердому.          

3.  У  газоподібному.  4.В усіх станах однакова.

38. Де температура води буде більша?

1.      У глибокій шахті.    2.На рівні моря.      3.На високій горі.

39.Молекули тіла розташовані в певному порядку і коливаються навколо певного положення. В якому стані перебуває тіло?

1.   Рідкому.2.  Твердому.  3. Газоподібному.

40.Чому у морській воді легше плавати, ніж у річковій ? 

       1. У морі більше води. 

       2. У морі  більший тиск. 

      3. Вага тіла у морській воді  менша за вагу тіла у  річковій  воді.

            4. Густина морської води менша за густину річкової води.

41.На  який  із  брусків сталевий  чи  алюмінієвий ,  що  мають  однаковий  об`єм – діятиме  більша  сила  Архімеда?

      1. На  алюмінієвий.    2. На  стальний.  3. Однакова.

42.Як зміниться внутрішня енергія газу, який знаходиться в балоні, якщо його частину випустити в повітря?

1.      Збільшиться.  2.Зменшиться.   3.Не зміниться.

43.Яким з нижче названих приладів можна виміряти товщину фольги?       

             1. Метрономом.   2. Мікрометром.  3. Ареометром.  4. Гальванометром. 

44.Різкий спад  атмосферного  тиску  приводить  до…

       1. Покращення  погоди.    2. Погіршення  погоди.    3. Стабілізації  погоди.

45.У посудину налито чотири рідин, які не змішуються між собою: вода, машинне масло, ртуть,  гас. Яка з них розміститься на дні ?

1.      Вода.  2.Машинне масло.  3.Ртуть.  4.Гас.

46.Кінетична енергія тіла залежить від . . .

 1. Виду деформації.   2. Маси і швидкості тіла.   3.Маси тіла і його положення відносно Землі.

47.Тверді тіла, які не мають сталих температур плавлення називають:

1.      Аморфними.    2. Кристалічними.   3.Ізотермічними.

48.Як змінюється атмосферний тиск із збільшенням висоти від земної поверхні на 12 метрів ?

1.Збільшує на 1 мм рт.ст. .               2.Не змінюється. 

3.Зменшується на 1 мм рт.ст.           4.Зменшиться на 1 Па.

49. Густина речовини залежить від температури. При якій температурі прісна вода має найбільшу густину?  1.  0 0С   2. +4 0С    3. +20 0С.   4. +15 0С.

Категория: 8 класс. | Добавил: list (15.07.2011)
Просмотров: 4104 | Теги: Олимпиады и конкурсы
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]