Главная » Статьи » Олимпиады и конкурсы. » 9 класс.

Тести.
1.Негативно  заряджені  тіла  між  собою …   
1. Притягуються.       2. Не  взаємодіють.       3. Відштовхуються.
2.У якому стані одна й таж сама речовина має найбільшу теплопровідність  
1. Твердому.              2. Рідкому.            3. Газоподібному.
3.Швидкість випаровування рідини залежить від температури рідини, наявності вітру, площі поверхні рідини і від ...             
1. Маси рідини.    2. Роду рідини.     3. Об’єму рідини.
4.Різнойменно  заряджені  тіла  між  собою …   
1. Притягуються     2. Не  взаємодіють.              3. Відштовхуються.
5. Яким із названих приладів можна виявити наявність заряду в тіла ?    
1.Електрометром.     2. Амперметром.  3.Гальванометром. 4. Реостатом.
6. Атом, який втратив один електрон ?
1.Негативно заряджений іон.   2. Позитивно заряджений іон.
7.Який із названих нижче теплових процесів проходить без зміни температури?
1.Охолодження.  2. Кристалізація.    3. Нагрівання.    4.Випаровування.
8.Як зміниться опір циліндричного провідника, якщо його діаметр зменшити у 2 рази?
1.Зменшиться у 2 рази. 2.Збільшиться у 2  рази. 3.Збільшиться у 4 рази. 4.Зменшиться у 4 рази.
9.Порядковий номер хімічного елемента в періодичній таблиці Д.Мендєлєєва дорівнює:
1.Числу електронів на останній орбіті.       2. Числу електронів на всіх орбітах разом. 
3. Числу протонів в ядрі атома.                     4.Числу нейтронів в ядрі атома.
10.Який вид теплопередачі враховують, коли фарбують бензинові цистерни у сріблястий колір?     
1.Конвекцію.                2. Теплопровідність.     
3.Випромінювання.        4.Конденсацію.
11.Які із нище названих тварин мають потужне електричне поле?     
1.Кальмар.       2.Скат.           3.Дельфін.              4.Анаконда.
12.Яка питома теплоємність води в Дж/ кг С0 ?         
1.4200.  2.2100.  3.1000. 4.3400.
13.В певний момент часу сила тяги двигуна автомобіля стала меншою за силу тертя. Як рухається автомобіль в цей час ?     
1.Рівномірно.   2.Рівноприскорено.    3.Рівносповільнено.
14.Муха повзе від осі по шпиці велосипедного колеса, що повільно обертається. Як буде змінюватися лінійна швидкість руху мухи ?
1.Збільшуватися.    2.Зменшуватися.    3.Не буде змінюватися.
15.Як змінилась маса гирі, яку занурили у воду ?       
1. Збільшилась.        2. Зменшилась.      3.Не змінилась.
16.Два вагони різної маси рухаються з однаковою швидкістю. Котрий з них зупиниться швидше, якщо сили діють однаково ?  
1.Меншої маси.   2.Більшої маси.    3.Одночасно.
17.За рахунок якої енергії підмиваються береги річок ?
1.      Потенціальної.       2.Кінетичної.   3.Потенціальної і кінетичної.
18. У скільки разів маса 1см3 води менша за масу 1 см3 ртуті ?
1.      4,2      2. 13,6        3. 16,   4.    3,6
19. Атом, який приєднав  один або кілька електронів називають:           
1.   Негативним іоном.  2.  Позитивним іоном  3.   Ізотопом.
20. Для регулювання сили струму використовують:    
1.   Ватметр.     2. Реостат.   3.   Амперметр.   4. Вольтметр.
21. Південний магнітний полюс Землі розміщений в ...  
1. Південній півкулі Землі.      2. Північній півкулі Землі.   3. На екваторі Землі.
22. У космічному просторі можна застосовувати такий вид теплових двигунів:
1.      Газова турбіна.    2. Реактивний двигун.       3. ДВЗ 
23. За яких умов наступає невагомість тіла ?
1.      Коли тіло рухається горизонтально і рівномірно.
2.      Коли тіло рухається по похилій площині.
3.      Коли тіло  вільно падає  вертикально вниз.
24.Як  змінюється  осадка  корабля, коли  він  виходить  з  річки в море ?   
1.   Збільшується.          2.   Зменшується.         3.  Не  змінюється.
25.Лінію вздовж якої рухається тіло називають:  
1. Переміщенням    2. Прискоренням.   3. Траєкторією. 4.Графіком руху.
26.Яку масу в кг має Земля?   
1. 2 . 1022.      2. 6 . 1024.    3. 2 . 1030.    4. 6 . 1027.
27.Яка середня відстань в км від Землі до Місяця?                           
1. 384000.  2. 360000.   3. 840000.   4. 684000.
28.Перший політ людини в космос відбувся:              
1.  14 лютого 1960 р.     2. 23 березня 1968 р.  3. 12 квітня 1961 р.
29.Яке із нище названих тверджень не властиве траєкторії   матеріальної  точки?     
1.Бути ламаною лінією.  2.Перетинатися сама з собою.  3. Мати розриви.   4.Бути замкненою лінією.
30.Яке співвідношення між кутовими швидкостями обертання годинної, хвилинної і секундної стрілок?           
1.  1 : 24 : 60.         2.  1 : 12 : 60.       3.  1 : 12 : 720.       4.  1 : 24 : 720.
31.Що найточніше характеризує інертність тіла?
1.      Об’єм.    2.Вага.  3.Маса.  4.Густина.
32.Яким з нижче названих приладів можна виміряти густину рідини?       
1.      Метрономом.  2. Мікрометром.  3. Ареометром.  4. Альтиметром. 
33.Як зміниться вага тіла, якщо його помістити в глибоку шахту?               
1.Не зміниться.   2.Зменшиться.   3. Збільшиться.
34.Якого кольору небо бачить спостерігач, що перебуває в космосі?                      1. Голубим .    2.Чорним.    3.Білим.     4.  Синім.
35.Два резистори з опорами 3 Ом, 7  Ом з’єднані послідовно. Який їх загальний опір?  1. 10 Ом.     2. 14 Ом.   3. 2,1 Ом.    4. ≈ 0,5 Ом.
36.Два резистори з опорами 3 Ом, 7  Ом з’єднані паралельно. Який їх загальний опір? 
1. 10 Ом.     2. 14 Ом.   3. 2,1 Ом.    4. ≈ 0,5 Ом.
37.Електричне подразнення мозку, за допомогою якого лікують деякі психічні захворювання це – є:      
1.Гальванізація.  2.Електрошок.  3. Дефібриляція.   4.Електроліз.
38.Перше джерело електричного струму створив:              
1.Лодигін.  2.Гальвані   3.Вольта.  4.Грей і Вілер.
39.Першу лампу розжарювання створив:
1.Едісон.  2.Лодигін.  3.Ерстед.   4.Петров.
40.Яка із перерахованих нижче дій електричного струму не виявляється при проходженні струму крізь металеві провідники?
1.Магнітна.   2.Світлова.  3.Теплова.  4.Хімічна.
41.Теплова дія струму може не виявлятися під час проходження струму крізь:
1.Металевий провідник.  2.Електроліт.   3.Напівпровідник.   4.Газ, при дуговому розряді.
42.Передавання енергії за допомогою електричного струму відбувається зі швидкістю:
1. Кілька міліметрів за секунду.  2. Швидкістю світла. 3.8 км/с.   4. 16 км/с.
43.Напруга, що її вважають безпечною для людини в сухому приміщенні, становить менше
1.220 В.   2. 4 В.   3. 36 В.   4. 12 В.
44.При підвищенні температури металів їх опір 
1. Збільшується.   2. Зменшується.  3. Не змінюється. 4. Для одних металів збільшується для інших зменшується.
45.Явище різкого зменшення до нуля електричного опору провідника під час його охолодження нижче певної критичної температури, характерної для даного провідника .       
1. Напівпровідність.    2. Надпровідність.  3. Провідність.   4.  Не провідність.
46.В житлових будинках сила струму має е перевищувати 
1. 1 А.   2.  5 А.   3.10 А.    4. 20 А.  
47.Який із нижче названих металів не добувають електролізом?      
1.  Літій.   2. Натрій.   3. Калій.  4.Залізо.
48.Процес виготовлення рельєфних металевих копій за допомогою електролізу називається        
1. Гальванотехніка.   2.Гальваностегія.  3. Гальванопластика.   4.Електрометалургія.
49.Який із названих елементів не є напівпровідником?        
1. Бор.   2.Фосфор.   3.Берилій.   4.Селен.
50.Інтегральна схема – це складний електротехнічний пристрій. Інтегральні схеми    виготовляють на пластинці  
1. Міді.   2.  Кремнію.   3. Цинку.   4. Алюмінію.
51.Прилад здатний як підвищувати, так і  вмикати і вимикати напругу.       
1. Діод.  2. Фоторезистор.  3. Транзистор.   4. Гальванометр.
52.Технології, які працюють на рівні окремих атомів – є:       
1. Мікротехнології.   2.Нанотехнології.   3.Мілітехнологвї.   4.Сантитехнології.
53.Протилежним процесу іонізації газів є процес       
1. Розрідження газу.   2. Стиснення газу.   3.Рекомбінації.   4.Газовий розряд.
54.Електричний розряд, який відбувається за дуже низького тиску –     
1. Тліючий розряд.   2. Коронний розряд.   3.Іскровий розряд.  4. Дуговий розряд.
55.В якому із названих приладів можна створити струм тільки в одному напрямі?     
1.У резисторі.   2. напівпровідниковому діоді.  3.У конденсаторі.   4. У лампі денного світла.
 
Категория: 9 класс. | Добавил: list (15.07.2011)
Просмотров: 2722 | Теги: Тести
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]